Covid-19 v sezoni okužb dihal – pogosta vprašanja in odgovori
Preberi več

Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

NAZIV ORGANA Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje

Skrajšano ime: Zgornjesavinjski ZD Nazarje

Sedež: Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje
Direktor: Božena HERZOG, uni. dipl. ekon.
Telefon: 03/ 839 24 83
Fax: 03/ 839 24 80
E-pošta: info@zgornjesavinjski-zd.si
ID št. za DDV: SI 43345654
Matična številka: 5206642
TRR: SI56 0110 0600 8350 268
Registrska številka zavezanca pri ZZZS: 5035033819

Direktor. V mandatnem obdobju 2020-2024 je bila imenovana na funkcijo direktorja zavoda Božena Herzog.

Strokovni svet sestavljajo direktor zavoda in vodje organizacijskih enot zavoda. Strokovni svet vodi strokovni vodja.

Strokovni vodja. Pozicija trenutno ni zasedena, v postopku imenovanja. Začasno po pooblastilu direktorja naloge izvaja dr. Diyana Vasov.

DATUM PRVE OBJAVE KATALOGA: Junij 2007

DATUM ZADNJE SPREMEMBE: 9.1.2023

KATALOG JE DOSTOPEN NA SPLETNEM NASLOVU www.zgornjesavinjski-zd.si

Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju pod reg. štev. 1/03873/00

Sektorska pripadnost (SKIS): S.13133

DRUGE OBLIKE KATALOGA

Poleg elektronske različice, ki je dostopna na zgornjem spletnem naslovu, je dostopen v ZP Nazarje (lokacija Grad Vrbovec) v upravi tudi različica v tiskani obliki, vsak delovnik.

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

Predstavitev:

Javni zavod Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje je bil ustanovljen 1999 (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin št. 8/99)

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda (Uradni list RS, št.100/2013) je temeljna dejavnost Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje osnovna zdravstvena dejavnost, ki se izvaja kot javna služba in obsega:

 • preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev
 • nujno medicinsko pomoč
 • splošno medicino
 • zdravstveno varstvo otrok in mladine
 • patronažno varstvo
 • laboratorijsko in drugo diagnostiko
 • družinsko medicino
 • preventivno in kurativno zobozdravstvo
 • medicino dela
 • fizioterapijo
 • reševalno službo

Dejavnosti zavoda so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščene v:

 • 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
 • 86.230 Zobozdravstvena dejavnost
 • 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti

V tem členu našteta dejavnost se lahko izvaja v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo v skladu z njihovo koncesijsko pogodbo in pogodbo o sodelovanju z javnim zavodom ZD.

Za izvajanje zdravstvene dejavnosti se v ZD oblikujejo naslednje organizacijske enote:

ZP MOZIRJE

 • Splošne ambulante
 • Referenčne ambulante
 • Nujna medicinska pomoč
 • Dežurna ambulanta
 • Zobozdravstvo mladine in odraslih ( lokacija OŠ Mozirje )
 • Ortodontija ( lokacija OŠ Mozirje)

ZP NAZARJE

 • splošne ambulante
 • referenčne ambulante
 • patronažna služba
 • specialistične ambulante
 • fizioterapija
 • laboratorij
 • zobozdravstvena vzgoja
 • tehnične službe
 • ZVC
 • AOP
 • Uprava zavoda s strokovnimi službami na začasni lokaciji Vrbovec v Nazarjah.

ZP LJUBNO

 • splošna ambulanta
 • referenčna ambulanta
 • zobozdravstvo odraslih in mladine
 • patronažna služba

ZP LUČE

 • splošna ambulanta
 • referenčna ambulanta
 • patronažna služba

2.a Povezava: Organigram 2023

3. KONTAKTNI PODATKI OSEBE PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

Pristojna oseba: Božena HERZOG uni. dipl. ekon.
Telefon: 03/839-24-83
Fax: 03/ 839-24-80
Naslov: Zadrečka 14, 3331 Nazarje
E-naslov: info@zgornjesavinjski-zd.si/

4. SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA ZAVODA (preko državnega oz. lokalnega registra predpisov)

DRŽAVNI PREDPISI:

PREDPISI EU:

DRUGE POVEZAVE:

 • § INFORS (številne baze podatkov v Sloveniji)

http://www.justinfo.si/infors.htm

 • § WCJLN World Criminal Justice Library network, Washington

http://andromeda.rutgers.edu


 • § NCJRS National Criminal Justice Reference Service, Rockwille

http://www.ncjrs.gov

 • § Springer Journals, Amsterdam

http://www.springerlink.com

 • § HEUNI, Helsinki (Evropski inštitut za preprečevanje kriminalitete in nadzor)

http://www.heuni.fi

5. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH

Statut Zgornjesavinjskega ZD Nazarje: povezava
https://zgornjesavinjski-zd.si...

Letna poročila:
Letno poročilo 2022
Letno poročilo 2021
Letno poročilo 2020
Letno poročilo 2019
Letno poročilo 2018
Letno poročilo 2017
Letno poročilo 2016


6. SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje ne vodi nobenih upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov.

6.a SEZNAM SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA

Zavod vodi katalog zbirk osebnih podatkov, ki je objavljen na spletnih straneh Informacijskega pooblaščenca.

6.b SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

Ime zbirke: Zdravstveni informacijski sistem

Namen zbirke je administrativno spremljanje zdravljenja pacientov, zaračunavanje opravljenih storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi ter zagotavljanje podatkov za zunanje institucije.

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

Ime zbirke: Poslovni informacijski sistem

Namen zbirke je spremljanje materialnega in finančno-računovodskega poslovanje zdravstvenega doma, evidence osnovnih sredstev in upravljanje s kadri in dokumenti.

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

Ime zbirke: Laboratorijski informacijski sistem

Namen zbirke je spremljanje izvidov laboratorijskih preiskav.

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

7. NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OZIROMA POSAMEZNIH DOKUMENTOV

Interni splošni akti Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje

Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda

Sklop:

Splošni akti:

- Statut javnega zdravstvenega zavoda Zgornjesavnjski ZD Nazarje
- Poslovnik sveta zavoda Zgornjesavnjski ZD Nazarje

Oblika:

Tiskana

Dostop:

Tajništvo direktorice (uprava)

Sklop:

Svet zavoda (gradivo, sklepi)

Oblika:

Tiskana

Dostop:

Tajništvo direktorice (uprava)

Sklop:

Strokovni svet

Oblika:

Tiskana

Dostop:

Tajništvo direktorice (uprava)

Sklop:

Javna naročila

Oblika:

Tiskana

Dostop:

Tajništvo direktorice (uprava), nabavna služba in javno naročanje8. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Dostop do informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki ga določajo:
· Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ, Uradni list RS, št. 24/03 Spremembe: Uradni list RS, št. 61/05, 96/05-UPB1, 109/05-ZDavP-1B, 113/05-ZInfP, 28/06-UPB2, 117/06-ZDavP-2)
· Uredba o posredovanju in ponovni rabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05 Spremembe uradni list, št. 119/07, 95/11)

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb. (4. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 24/03).

NEPOSREDEN DOSTOP – OSEBNO V PROSTORIH ZGORNJESAVINJSKI ZD NAZARJE
Do informacij javnega značaja lahko dostopate, če se osebno zglasite na upravi ZP Nazarje vsak delovni dan. Informacije so vam na voljo, ne da bi jih izrecno zahtevali od zaposlenih.

PO ELEKTRONSKI POTI

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen tudi na internetu in sicer na spletnih straneh ZD z naslovom www.zgornjesavinjski-zd.si. Uporabniki do portala lahko dostopajo z običajnimi brskalniki, informacije na portalu pa se nahajajo na običajnih oblikah zapisa.

DOSTOP NA PODLAGI POSEBNE ZAHTEVE

Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih ZD ali na svetovnem spletu vam bodo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih ZD, preko telefona, po pošti ali po elektronski poti.

Na podlagi vaše zahteve je ZD dolžan posredovati informacijo, če jo dejansko poseduje – če to lahko stori brez kakršnegakoli predelovanja informacij, ki jih ima. Dostop do informacije lahko zavrne, če gre za izjemo, ki jo opredeljuje 6. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (tajni podatek, poslovna skrivnost; osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov; podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega postopka; podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka, katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka; podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oz. dejavnostjo ZD in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oz. dejavnosti ZD in drugi. V navedenih primerih lahko ZD pod določenimi pogoji prosilcu omogoči delni dostop. Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bodo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bodo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis (odvisno od vaše zahteve).

PREKO TELEFONA

Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko podate tudi preko uprave ZD tel. št. 03 839-484 od 14.00- 15.00. Če boste zahtevo podali telefonsko, morate izrecno povedati, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Zahteva je takse prosta in proti negativni odločitvi ni mogoča pritožba.

PO ELEKTRONSKI POTI

Zahteva se lahko poda elektronsko na uradni elektronski naslov ZD: info@zgornjesavinjski-zd.si/ pri čemer se taka zahteva lahko poda kot pisna zahteva ali kot enakovredna ustni zahtevi.

 • 1. Elektronska zahteva, enaka ustni zahtevi:

Zahtevo lahko podate elektronsko na uradni elektronski naslov ZD. V kolikor vaše elektronsko sporočilo ni varno elektronsko podpisano ali če v njem izrecno ne navedete, da želite, da se zahteva obravnava kot pisna zahteva, bo ZD obravnaval vašo zahtevo kot ustno zahtevo. Pravice prosilca in obveznosti ZD, v primeru da zahtevo podate na takšen način so enake, kot če bi jo podali ustno v prostorih ZD ali preko telefona.

DELNI DOSTOP

Če boste zahtevali vpogled v dokument ali njegov del, ki vsebuje informacije iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (izjeme) vam bodo vseeno poizkusili ugoditi in vam omogočiti vsaj delni vpogled. Pripravili vam bodo kopijo dokumenta, pri čemer bodo tiste del, do katerih vam v skladu z zakonsko določenimi izjemami ne smejo dovoliti dostopa, izločili iz dokumenta tako, da jih bodo prečrtali, fizično odstranili, trajno prekrili ali drugače naredili nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki. V kolikor gre za dokument v elektronski obliki pa bodo informacije zbrisali, kodirali, blokirali, omejili ali drugače napravili nedostopne.

STROŠKOVNIK

Za posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki, se zaračunajo le materialni stroški posredovanja v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l.RS št. 76/05).


9. NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja so:

 • seznam zdravnikov, ki jih zavarovanci lahko izberejo v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja,
 • ordinacijski čas izvajalcev zdravstvenih storitev,
 • čakalne dobe.

Odgovorna oseba:
Božena HERZOG uni. dipl. ekon.

Obvestilo o selitvi OA Nazarje 2 v ZP Ljubno

Obvestilo o selitvi OA Nazarje 2 v ZP Ljubno