Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

NAZIV ORGANA Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje

Skrajšano ime: Zgornjesavinjski ZD Nazarje

Sedež: Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje
Direktor: Božena HERZOG, uni. dipl. ekon.
Strokovni vodja: Diyana Vasov, dr. med., spec. druž. med.
Telefon: 03/ 839 24 83
Fax: 03/ 839 24 80
E-pošta: info@zgornjesavinjski-zd.si
ID št. za DDV: SI 43345654
Matična številka: 5206642
TRR: SI56 0110 0600 8350 268
Registrska številka zavezanca pri ZZZS: 5035033819

ODGOVORNA URADNA OSEBA: direktorica, Božena HERZOG uni. dipl. ekon.

DATUM PRVE OBJAVE KATALOGA: Junij 2007

DATUM ZADNJE SPREMEMBE: 9.1.2023

KATALOG JE DOSTOPEN NA SPLETNEM NASLOVU www.zgornjesavinjski-zd.si

Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju pod reg. štev. 1/03873/00

Sektorska pripadnost (SKIS): S.13133

DRUGE OBLIKE KATALOGA

Poleg elektronske različice, ki je dostopna na zgornjem spletnem naslovu, je dostopen v ZP Nazarje (lokacija Grad Vrbovec) v upravi tudi različica v tiskani obliki, vsak delovnik.

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

ORGANOGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA

Predstavitev:

Javni zavod Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje je bil ustanovljen 1999 (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin št. 8/99) – pdf dokument

Dejavnost ZD je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. ZD je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi,

Zdravstveni dom opravlja naslednjo dejavnost:

 • osnovno zdravstveno dejavnost v skladu s 7. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur.l.RS št. 9/92, 8/96, 90/99)
 • specialistično ambulantno dejavnost v skladu s 7. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti;
 • druge zdravstvene storitve v skladu z zakonom.

V tem členu našteta dejavnost se lahko izvaja v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo v skladu z njihovo koncesijsko pogodbo in pogodbo o sodelovanju z javnim zavodom ZD.

ZD registrira naslednjo dejavnost v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti:

N 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

N 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

N 86.230 Zobozdravstvena dejavnost

N 86.909 Druge dejavnosti za zdravje

M 69.200 Računovodske storitve

Za izvajanje zdravstvene dejavnosti se v ZD oblikujejo naslednje organizacijske enote:

ZP MOZIRJE

 • nujna medicinska pomoč
 • reševalna služba
 • zdravstveno varstvo odraslih
 • psihološki pregledi otok
 • zobozdravstveno varstvo otrok in mladine

 • ortodontija
 • AOP

ZP NAZARJE

 • zdravstveno varstvo odraslih
 • zdravstveno varstvo otrok in mladine
 • patronažna služba
 • zobozdravstveno varstvo odraslih
 • specialistične ambulante
 • fizioterapija
 • laboratorij
 • zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja in delavnice
 • vzdrževanje
 • zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja in delavnice
 • uprava zavoda s strokovnimi službami

ZP LJUBNO

 • nujna medicinska pomoč
 • zdravstveno varstvo odraslih
 • zobozdravstveno varstvo odraslih
 • zobozdravstveno varstvo otrok in mladine
 • patronažna služba

ZP LUČE

 • zdravstveno varstvo odraslih
 • patronažna služba

2.a Povezava: Organigram Zgornjesavinjski ZD Nazarje

3. KONTAKTNI PODATKI OSEBE PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

Pristojna oseba: Božena HERZOG uni. dipl. ekon.
Telefon: 03/839-24-83
Fax: 03/ 839-24-80
Naslov: Zadrečka 14, 3331 Nazarje
E-naslov: info@zgornjesavinjski-zd.si/


4. SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA ZAVODA (preko državnega oz. lokalnega registra predpisov)

DRŽAVNI PREDPISI:

PREDPISI EU:

DRUGE POVEZAVE:

 • § INFORS (številne baze podatkov v Sloveniji)

http://www.justinfo.si/infors.htm

 • § WCJLN World Criminal Justice Library network, Washington

http://andromeda.rutgers.edu


 • § NCJRS National Criminal Justice Reference Service, Rockwille

http://www.ncjrs.gov

 • § Springer Journals, Amsterdam

http://www.springerlink.com

 • § HEUNI, Helsinki (Evropski inštitut za preprečevanje kriminalitete in nadzor)

http://www.heuni.fi

5. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH

Statut Zgornjesavinjskega ZD Nazarje: povezava
https://zgornjesavinjski-zd.si...

Letno poročilo in finančni načrt: povezava
https://zgornjesavinjski-zd.si...

ostali dokumenti za leto 2016

ostali dokumenti za leto 2015

ostali dokumenti za leto 2014

ostali dokumenti za leto 2013

6. SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje ne vodi nobenih upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov.

6.a SEZNAM SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA

Zavod vodi katalog zbirk osebnih podatkov, ki je objavljen na spletnih straneh Informacijskega pooblaščenca.

6.b SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

Ime zbirke: Zdravstveni informacijski sistem

Namen zbirke je administrativno spremljanje zdravljenja pacientov, zaračunavanje opravljenih storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi ter zagotavljanje podatkov za zunanje institucije.

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

Ime zbirke: Poslovni informacijski sistem

Namen zbirke je spremljanje materialnega in finančno-računovodskega poslovanje zdravstvenega doma, evidence osnovnih sredstev in upravljanje s kadri in dokumenti.

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

Ime zbirke: Laboratorijski informacijski sistem

Namen zbirke je spremljanje izvidov laboratorijskih preiskav.

Podatki v zbirki se pridobivanja na podlagi pisnih zahtevek skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ali preko računalniškega medija iz drugih zbirk podatkov. Dostop do zbirke imajo zaposleni na podlagi dodeljenega uporabniškega imena in gesla z avtorizacijo.

7. NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OZIROMA POSAMEZNIH DOKUMENTOV

Interni splošni akti Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Mozirje

Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda

Odlok o ustanovitvi skupnega organa ustanoviteljic

Statut

Sklop:

Splošni akti:

- Statut javnega zdravstvenega zavoda Zgornjesavnjski ZD Nazarje
- Poslovnik sveta zavoda Zgornjesavnjski ZD Nazarje

Oblika:

Tiskana

Dostop:

Tajništvo direktorice (uprava)

Sklop:

Svet zavoda (gradivo, sklepi)

Oblika:

Tiskana

Dostop:

Tajništvo direktorice (uprava)

Sklop:

Strokovni svet

Oblika:

Tiskana

Dostop:

Tajništvo direktorice (uprava)

Sklop:

Javna naročila

Oblika:

Tiskana

Dostop:

Tajništvo direktorice (uprava), nabavna služba in javno naročanje

8. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Dostop do informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki ga določajo:
· Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ, Uradni list RS, št. 24/03 Spremembe: Uradni list RS, št. 61/05, 96/05-UPB1, 109/05-ZDavP-1B, 113/05-ZInfP, 28/06-UPB2, 117/06-ZDavP-2)
· Uredba o posredovanju in ponovni rabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05 Spremembe uradni list, št. 119/07, 95/11)

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb. (4. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 24/03).

NEPOSREDEN DOSTOP – OSEBNO V PROSTORIH ZGORNJESAVINJSKI ZD NAZARJE
Do informacij javnega značaja lahko dostopate, če se osebno zglasite na upravi ZP Nazarje vsak delovni dan. Informacije so vam na voljo, ne da bi jih izrecno zahtevali od zaposlenih.

PO ELEKTRONSKI POTI

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen tudi na internetu in sicer na spletnih straneh ZD z naslovom www.zgornjesavinjski-zd.si. Uporabniki do portala lahko dostopajo z običajnimi brskalniki, informacije na portalu pa se nahajajo na običajnih oblikah zapisa.

DOSTOP NA PODLAGI POSEBNE ZAHTEVE

Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih ZD ali na svetovnem spletu vam bodo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih ZD, preko telefona, po pošti ali po elektronski poti.

Na podlagi vaše zahteve je ZD dolžan posredovati informacijo, če jo dejansko poseduje – če to lahko stori brez kakršnegakoli predelovanja informacij, ki jih ima. Dostop do informacije lahko zavrne, če gre za izjemo, ki jo opredeljuje 6. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (tajni podatek, poslovna skrivnost; osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov; podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega postopka; podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka, katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka; podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oz. dejavnostjo ZD in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oz. dejavnosti ZD in drugi. V navedenih primerih lahko ZD pod določenimi pogoji prosilcu omogoči delni dostop. Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bodo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bodo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis (odvisno od vaše zahteve).

PREKO TELEFONA

Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko podate tudi preko uprave ZD tel. št. 03 839-484 od 14.00- 15.00. Če boste zahtevo podali telefonsko, morate izrecno povedati, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Zahteva je takse prosta in proti negativni odločitvi ni mogoča pritožba.

PO ELEKTRONSKI POTI

Zahteva se lahko poda elektronsko na uradni elektronski naslov ZD: info@zgornjesavinjski-zd.si/ pri čemer se taka zahteva lahko poda kot pisna zahteva ali kot enakovredna ustni zahtevi.

 • 1. Elektronska zahteva, enaka ustni zahtevi:

Zahtevo lahko podate elektronsko na uradni elektronski naslov ZD. V kolikor vaše elektronsko sporočilo ni varno elektronsko podpisano ali če v njem izrecno ne navedete, da želite, da se zahteva obravnava kot pisna zahteva, bo ZD obravnaval vašo zahtevo kot ustno zahtevo. Pravice prosilca in obveznosti ZD, v primeru da zahtevo podate na takšen način so enake, kot če bi jo podali ustno v prostorih ZD ali preko telefona.

DELNI DOSTOP

Če boste zahtevali vpogled v dokument ali njegov del, ki vsebuje informacije iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (izjeme) vam bodo vseeno poizkusili ugoditi in vam omogočiti vsaj delni vpogled. Pripravili vam bodo kopijo dokumenta, pri čemer bodo tiste del, do katerih vam v skladu z zakonsko določenimi izjemami ne smejo dovoliti dostopa, izločili iz dokumenta tako, da jih bodo prečrtali, fizično odstranili, trajno prekrili ali drugače naredili nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki. V kolikor gre za dokument v elektronski obliki pa bodo informacije zbrisali, kodirali, blokirali, omejili ali drugače napravili nedostopne.

STROŠKOVNIK

Za posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki, se zaračunajo le materialni stroški posredovanja v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l.RS št. 76/05).

Povezava za ogled stroškovnika (pdf)

9. NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja so:

 • seznam zdravnikov, ki jih zavarovanci lahko izberejo v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja,
 • ordinacijski čas izvajalcev zdravstvenih storitev,
 • čakalne dobe.

Odgovorna oseba:
Božena HERZOG uni. dipl. ekon.

OBVESTILA

- Obveščamo vas, da se bo s torkom, 14.2.2023, zaprl star vhod v ZD in odprl NOV VHOD Z ZADNJE STRANI zdravstvenega doma. Zaradi gradnje prizidka je pri ZD spremenjen režim parkiranja, zato je pri novem vhodu urejeno tudi parkirišče.

Prometni režim pred ZD v času gradnje prizidka

- Testiranje s hitrimi testi se izvaja vsak delovnik v COVID AMBULANTI (moder kontejner pred ZSZD Nazarje) med 7.00 in 8.00 uro

- Cepljenje bo od 1.2.2023 potekalo v dopoldanskem času od 10.00 in 12.00 uro, vsak drugi četrtek v mesecu pa tudi v popoldanskem času med 14.00 in 16.00 uro (točne termine najdete v poglavju cepilnega centra).

Hvala za razumevanje.